ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Allesin1pakketten.nl

De website Allesin1pakketten.nl, en overige websites die linken naar Allesin1pakketten.nl en de ondersteunende diensten door en/of van Wytsing BV


CONTRACTANT

Degene die een contract, abonnement of overeenkomst af wil sluiten of afsluit via Allesin1pakketten.nl met één van de deelnemende Internet Service Providers en/of -netwerk operators, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn;


PROVIDER

Degene met wie de contractant na tussenkomst van Allesin1pakketten.nl een overeenkomst heeft aangegaan, waarop de algemene voorwaarden van de Internet Service Provider en/of netwerk operator van toepassing zijn.


OVEREENKOMST

De afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze, de afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze, op grond waarvan door Allesin1pakketten.nl één of meer diensten worden verricht;


DIENSTEN

De door Allesin1pakketten.nl te verrichten diensten zoals informatieverstrekking, prijsvergelijking, automatische postcodecontrole, bemiddeling tussen contractant en leveranciers, verkoop van breedbanddiensten en verkoop van hardware en overige producten.


ZAKEN en DIENSTEN

De bemiddeling tussen de contractant die een overeenkomst heeft gesloten met één van de providers en deze provider door Allesin1pakketten.nl.


ARTIKEL 2: ONDERWERP

Allesin1pakketten.nl verricht één of meer diensten zoals omschreven in de overeenkomst. Wijzigingen in de omvang en/of de inhoud van een dienst dienen schriftelijk te worden overeengekomen en zullen als dan onderdeel uit maken van de overeenkomst.


ARTIKEL 3: BEPALINGEN

Door gebruik te maken van de diensten van Allesin1pakketten.nl verklaart u kennis te hebben genomen van de volledige algemene voorwaarden en verklaart u tevens akkoord te gaan met de volledige inhoud van deze algemene voorwaarden waardoor Allesin1pakketten.nl niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de in deze algemene voorwaarden genoemde artikelen, leden en subleden. De dienstverlening van Allesin1pakketten.nl aan contractant stopt nadat contractant is aangesloten bij één van de deelnemende Internet Service Providers dan wel te horen heeft gekregen dat hij/zij door, maar niet beperkt tot, technische dan wel administratieve beperkingen geen gebruik kan maken van de diensten van de Internet Service Provider. Na aansluiting dan wel afwijzing van het via Allesin1pakketten.nl aangevraagde abonnement bij de Internet Service Provider en/of netwerk operator is er geen sprake meer van een overeenkomst in welke hoedanigheid dan ook tussen Allesin1pakketten.nl en contractant en kan contractant vervolgens geen aanspraak meer maken op de door Allesin1pakketten.nl geleverde diensten, dit ter beoordeling van Allesin1pakketten.nl.


ARTIKEL 4: MEDEWERKING VAN CONTRACTANT

De contractant zal voor zover zulks redelijkerwijs nodig is zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de overeenkomst. Hij zal o.a. noodzakelijke gegevens aan Allesin1pakketten.nl verstrekken, aan werknemers van Allesin1pakketten.nl of aan door Allesin1pakketten.nl ingeschakelde derden en zal maatregelen treffen zodat Allesin1pakketten.nl haar diensten naar behoren kan verlenen. De werknemers van Allesin1pakketten.nl of van de door Allesin1pakketten.nl ingeschakelde derden zullen zich houden aan de toegangsregelingen en/of veiligheidsmaatregelen van de contractant, zoals aangegeven in de overeenkomst.


ARTIKEL 5: GEHEIMHOUDING

Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij. Toegangsgegevens, Login-gegevens en paswoorden dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de contractant en mogen nooit openbaar gemaakt worden op wat voor manier dan ook.


ARTIKEL 6: EIGENDOM EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De overeenkomst strekt niet tot overdracht van de eigendom van ZAKEN en DIENSTEN en programmatuur, en/of van de intellectuele eigendomsrechten op de ZAKEN en DIENSTEN en programmatuur die Allesin1pakketten.nl aanwendt bij het verrichten van de dienst. De intellectuele eigendomsrechten op de eventueel ter uitvoering van de overeenkomst door Allesin1pakketten.nl vervaardigde gegevens, zoals rapporten, adviezen en documentatie, berusten bij Allesin1pakketten.nl. De contractant verkrijgt een niet-exclusief gebruiksrecht op de gegevens beperkt tot het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Indien derden met betrekking tot de ZAKEN en DIENSTEN, de programmatuur of de in het tweede lid bedoelde gegevens rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen zoals inbeslagname, dient de contractant hen ter stond van de rechten van Allesin1pakketten.nl op de hoogte te stellen. De contractant dient Allesin1pakketten.nl terstond in te lichten.


ARTIKEL 7: TARIEVEN

Alle op Allesin1pakketten.nl vermelde tarieven zijn afkomstig van de netwerk operators en de deelnemende Internet Service Providers en zijn onder voorbehoud, alle prijzen zijn genoemd in Euro’s en zijn indien niet specifiek vermeld inclusief 21% BTW. Tarieven zoals abonnementskosten, aansluitkosten, modemkosten en andere gerelateerde kosten zijn onder voorbehoud en kunnen tussentijds gewijzigd worden. Contractanten die door de Internet Service Provider daadwerkelijk zijn geactiveerd zullen vanaf het moment van afsluiten geen relatie meer hebben met Allesin1pakketten.nl, contractanten zullen door de betreffende Internet Service Provider op de hoogte worden gehouden van tussentijdse wijzigingen in de tarieven. Allesin1pakketten.nl zal hier verder geen invloed op uit kunnen oefenen en kan hiervoor nimmer aansprakelijk gesteld worden en verantwoordelijk worden gehouden.


ARTIKEL 8: BESCHIKBAARHEID VAN DIENSTEN

Alle zoekresultaten op Allesin1pakketten.nl zijn onder voorbehoud en zijn afhankelijk van een groot aantal externe factoren zoals, maar niet beperkt tot: vertraging door derden, technische haalbaarheid met betrekking tot aanwezige telefoonlijnen, foutieve informatie in de database van de netwerk operators en de afstand tussen het aansluitpunt van de contractant en de daarbij behorende wijkcentrale. Allesin1pakketten.nl kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste informatie met betrekking tot de al dan niet correcte weergave van beschikbaarheid voor de postcode van contractant. Contractant kan dan ook nooit een schadeclaim indienen bij Allesin1pakketten.nl aangezien Allesin1pakketten.nl zich niet verantwoordelijk stelt voor onjuiste informatie, u stemt hier automatisch mee in als u gebruik maakt van de diensten van Allesin1pakketten.nl zoals vermeld in de algemene voorwaarden.


ARTIKEL 9: BETALING

De Internet Service Provider en/of de netwerk operator brengt de door de contractant verschuldigde bedragen door middel van een nota in rekening. De betaling dient te geschieden op een door Internet Service Provider en/of de netwerk operator aangegeven bank- of girorekening, op de wijze en binnen de termijn als is vermeld op de nota. Indien geen termijn op de nota is vermeld, zal een betalingstermijn van 30 dagen gelden. Betalingen zullen door de Internet Service Provider en/of de netwerk operator worden verwerkt zonder tussenkomst van Allesin1pakketten.nl. Allesin1pakketten.nl kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen tussen contractant en de Internet Service Provider en/of de netwerk operator en niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade als gevolg hiervan. Indien de contractant niet tijdig heeft betaald, deelt de Internet Service Provider en/of de netwerk operator hem of haar dit schriftelijk mede en stelt daar bij een nadere termijn van betaling vast. Is ook binnen de nadere termijn niet betaald, dan is de contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Indien de contractant verhuist en/of zijn/haar nota-adres wijzigt, dient hij daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf-, of vestigingsplaats en/of zijn nieuwe nota-adres schriftelijk aan de Internet Service Provider en/of de netwerk operator mee te delen. Deze informatie dient rechtstreeks met de Internet Service Provider en/of de netwerk operator gecommuniceerd te worden zonder tussenkomst van Allesin1pakketten.nl.


ARTIKEL 10: DE OVEREENKOMST

De overeenkomst tussen contractant en Allesin1pakketten.nl wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst tussen contractant en Allesin1pakketten.nl wordt na verloop van de in afhandeling dan wel in aanvraag zijnde -abonnementen van contractant bij de betreffende Internet Service Provider en/of netwerk operator automatisch beëindigd De overeenkomst tussen contractant en de Internet Service Provider en/of netwerk operator wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De overeenkomst tussen contractant en de Internet Service Provider en/of netwerk operator wordt na verloop van de overeengekomen termijn stilzwijgend telkens met één jaar verlengd, tenzij anders is overeengekomen of vermeld in de voorwaarden van de Internet Service Provider. De Internet Service Provider en/of netwerk operator en de contractant kunnen de overeenkomst uitsluitend opzeggen, met inachtneming van de in de door Allesin1pakketten.nl verstrekte algemene voorwaarden van de Internet Service Provider en/of netwerk operator bepaalde, tegen en na het verstrijken van de overeengekomen (verlengings)termijn tenzij met de contractant anders is overeengekomen of zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 6, derde lid of artikel 13, lid 3 onder b. Internet Service Provider en/of netwerk operator verstrekken aan contractant de recentste algemene voorwaarden en overige voorwaarden. De opzegging dient schriftelijk te geschieden bij de Internet Service Provider en/of netwerk operator met inachtneming van een termijn zoals aangegeven in de door Allesin1pakketten.nl verstrekte algemene voorwaarden van de Internet Service Provider en/of netwerk operator, tenzij anders is overeengekomen.


ARTIKEL 11: ONTBINDING

Elk der partijen genoemd in artikel 1 is, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet waarop ontbinding mogelijk is, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de wederpartij: • surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend; • in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.


ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID

Allesin1pakketten.nl is niet aansprakelijk voor schade die de contractant lijdt door tekortkomingen van Allesin1pakketten.nl bij de uitvoering van de overeenkomst voor onbepaalde tijd. De contractant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal Allesin1pakketten.nl vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade.


ARTIKEL 13: STATISTISCHE INFORMATIE

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


ARTIKEL 14: PRIVACY BELEID

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het privacy beleid van Wytsing BV en/of haar handelsnamen. Ons volledige privacy beleid is na te lezen op de pagina Privacy.


ARTIKEL 15: SLOTBEPALING

Allesin1pakketten.nl heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Indien Allesin1pakketten.nl de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaart, zal Allesin1pakketten.nl de wijzigingen tijdig bekend maken via de de verschillende informatiekanalen die zij daarvoor beschikbaar heeft. Zij treden als dan in werking 30 dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die eventueel in de bekendmaking is vermeld. Internet Service Provider en/of netwerk operator kan zonder tussenkomst van Allesin1pakketten.nl haar algemene voorwaarden wijzigen en zal deze zelf kenbaar maken aan de contractant, Allesin1pakketten.nl heeft geen invloed op beslissingen van Internet Service Provider en/of netwerk operator en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld dan wel verantwoordelijk worden gehouden. Indien de contractant een wijziging in de algemene voorwaarden van Internet Service Provider en/of netwerk operator niet wenst te accepteren, kan hij of zij de overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen bij de Internet Service Provider en/of netwerk operator indien dit is opgenomen in de algemene voorwaarden van de Internet Service Provider en/of netwerk operator waarmee contractant een overeenkomst aangaat. Opzeggen dient te gebeuren bij de Internet Service Provider en/of netwerk operator volgens de in de algemene voorwaarden van Internet Service Provider en/of netwerk operator vermelde voorwaarden, opzegging van uw overeenkomst met Internet Service Provider en/of netwerk operator dient niet bij Allesin1pakketten.nl


Algemene voorwaarden versie 1.0 | 2013